صفحهٔ اصلي
گفتار
ژيمناستيك كلسترول مضر را در زنان كاهش مي دهد .فعاليت ورزشي متعادل ميزان كلسترول مضر را در خون زنان كاهش مي دهد.
دانشمندان امريكايي طي تحقيات نه ساله كه به بررسي وضعيت نه هزار زن و مرد ميانسال اختصاص داشته متوجه شده اند هر ساعت فعاليت بدني متعادل يا نيم ساعت فعاليت ورزشي شديد چهار ميلي گرم از كلسترول مضر موجود در خون زنان را كم مي كند و تاثير فعاليت بدني بر كاهش اين ماده پس از دوران يائسگي بيشتر است. اما چنين چيزي در مردان مشاهده نشده است.
به گفته كري موندا محقق دانشگاه كاروليناي شمالي اين بررسيها يكي از نخستين تحقيقاتي هستند كه وجود ارتباط بين فعاليت بدني و كاهش ميزان كلسترول مضر را در بدن زنان نشان داده اند.
بر اساس اين گزارش مقدار بالاي كلسترول در خون موجب گرفتگي رگها و بروزو مشكل در جريان خون مي شود كه در نهايت گرفتگي شريانها را در بر دارد كه پيامدهاي ان براي سلامتي انسان خيلي منفي است. به همين دليل پزشكان به زنان بخصوص زنان ميانسال توصيه مي كنند پياده روي تند و فعاليت ورزشي را فراموش نكنند.
واحد مركزی خبر