صفحهٔ اصلي
اجلاس
تصویر روایی نماز شب
چكیده آثار رسیده برای اجلاس

در میان نمازهای نافله از همه بیشتر به انجام نافله ی شب تاكید شده , به طوری كه حدود ده آیه در این باره آمده كه در این مقاله با توجه به تفسیر مجمع البیان به یك آیه اشاره شده است .
در لسان احادیث نیز بركات و آثار زیادی برای نماز شب بیان شده كه ما با رجوع به مجامع حدیثی حدود پنچاه اثر استخراج و تبیین نموده ایم .
حسن ختام این مقاله توضیح اموری است كه باعث آسانی نماز شب می شود.

كلید واژه ها : نافله شب , شیخ بهائی , روایات , بركات 

       دكتر ولی اله ملكوتی فر
               عزت اكبری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار