صفحهٔ اصلي
اجلاس
هجدهمین اجلاس
فراخوان مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز ونیایش

فراخوان مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز ونیایش

با عنوان: نماز، مسجد،جوانان

همزمان با برگزاری هجدهمین اجلاس سراسری( نماز" مسجد وجواتان )دبیرخانه دائمی اجلاس های سراسری نماز با هدف ترویج فرهنگ نماز وبهره وری از اندیشه صاحب نظران محققین وپژوهشگران وتجلیل از صاحبان آثار برتر نسبت به صدور فراخوان مقاله اقدام نموده اند .علاقمندان:مقالات خود رابر اساس محورهای وموضوعات یشنهادی ذیل تهیه وارسال نمایند.

الف*بخش مدیریت فرهنگی مسجد

1-راهبردهای وراهكارهای جذب جوانان به مسجد2

2-راهكار ی افزایش نقش جوانان در مدیریت مسجد

3-ارزیابی عملكرد دستگاههای مسئول ومرتبط با مساجد جهت جذب جوانان به مساجد ونماز جماعت

4-باز مهندسی مدیریت كلان مساجد با رویكرد مردمی وبا محوریت جذب جوانان به مسجد

5-مساجد ونیازهای معنوی جوانان6-مساجد وجوانان فرصت ها وتهدیدها

7-تعامل مسجد ودانشگاه8-تعامل مسجد ومدرسه9-آسیب شناسی حضور جوانان در مسجد

ب*نقش نهادهای فرهنگی واجتماعی در جذب جوانان به مسجد

ا-نقش والدین در هدایت جوانان به نماز جماعت ومسجد

2-نقش رسانه ها در جذب جوانان به مسجد

3-تاثیر برنامه های صدا وسیما در گرایش جوانان به نماز جماعت ومسجد

4-تاثیر نظام آموزش وپرورش در گرایش جوانان به نماز جماعت ومسجد

5-عوامل موثر بر حضور نخبگان در نماز های جماعت وتاثیر آن در گرایش جوانان به نماز جماعت ومسجد

6-بررسی راههای نقش آفرینی سازمانهای مردم نهاد كشور در گرایش جوانان به نماز جماعت ومسجد

ج*نقش عوامل داخلی ومدیریت مسجد در جذب جوانان به نماز جماعت ومسجد

1-بررسی راههای تقویت ارتباط و تعامل عوامل انسانی مسجد در جذب جوانان به نما زجماعت ومسجد (موقعیت ، محیط،معماری و...)با توجه به ویژگی های شخصیتی جوانان

* مهلت ارسال: پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 20/7/1388

* نشانی ارسال آثار: شركت كنندگان می توانند آثار خویش را به دبیر خانه ی دائمی اجلاس های سراسری نماز به نشانی تهران میدان فلسطین پلاك 7 ستاد اقامه نماز ص پ 141556373 ار سال نمایند.

*زمان ونحوه اعلام نتایج: پس از بررسی وداوری مقالات از سوی هیئت داوران اسامی برگزیدگان در نیمه دوم آبان ماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی ستا دبه نشانی WWW.SaIaT.Ir اعلام خواهد شد

*جوایز وهدایا : از سوی دبیر خانه دایمی اجلاس های سراسری نماز لوح تقدیر وهدایای ارزنده تقدیم خواهدشد" همچنین آثار برگزیدگان در كتاب مجموعه مقالات برگزیده هجدهمین اجلاس سراسری نماز به چاپ خواهد رسید

                                            ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار