صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی در 10 رشته رتبه اول كشور را كسب كرد


   معاون دانشگاه و رئیس پژوهشگاه و شبكه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه با یك جهش بزرگ در 10 رشته رتبه اول كشور و 3 رشته موضوع دانشگاهی رتبه دوم كشور را كسب كرد.

   دكتر بابك نگاهداری معاون دانشگاه و رئیس پژوهشگاه و شبكه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بر اساس آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم (ESI) در دی ماه 1398، دانشگاه آزاد اسلامی با یك جهش بزرگ در 10 رشته موضوع های مؤثر ایران رتبه اول و در 3 رشته رتبه دوم كشور را كسب كرد.

   دكتر نگاهداری اظهار داشت: دانشگاه های ایران در 22 رشته موضوعی به عنوان دانشگاه های مؤثر رتبه بندی شده اند. در اكثر این رشته ها یعنی 14 رشته موضوع، دانشگاه آزاد اسلامی حضور مؤثر داشته است و در 10 رشته در تعداد مستندات علمی رتبه اول را كسب كرده است.

   وی ادامه داد: این رشته ها عبارتند از ریاضیات، شیمی، علوم رایانه، علوم كشاورزی، علوم گیاهان و حیوانات، علوم محیطی و بوم شناسی، علم مواد، مهندسی، فیزیك و زیست شناسی و بیوشیمی. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در سه رشته موضوع داروشناسی و سم شناسی، علوم زمین و علوم اجتماعی (عمومی) رتبه دوم كشور را در تعداد مستندات علمی كسب كرده است.

   معاون دانشگاه و رئیس پژوهشگاه و شبكه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح كرد: در سه رشته موضوع زیست شناسی و بیوشیمی، علوم زمین و علوم اجتماعی (عمومی) دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار جزء دانشگاه های مؤثر معرفی شده است.

   دكتر نگاهداری با اشاره به رشد رتبه جهانی و ملی دانشگاه آزاد اسلامی طی سه سال اخیر، درباره درصد رشد جهانی در رشته های موضوعی مختلف نسبت به سال 1395 گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در علوم رایانه رشد 65 درصدی، در حوزه مهندسی رشد 45 درصدی، در حوزه فیزیك رشد 42.39 درصدی، در حوزه ریاضیات رشد 40.26 درصدی، در حوزه داروشناسی و سم شناسی رشد 39.28 درصدی، در حوزه علوم محیطی و بوم شناسی رشد 39.26 درصدی، در حوزه علوم كشاورزی رشد 39 درصدی، در حوزه علوم گیاهان و حیوانات رشد 24.22 درصدی و در شیمی رشد 13.67 درصدی داشته است.

   وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی در هشت رشته موضوعی ریاضیات، شیمی، علوم رایانه، علوم كشاورزی، علوم گیاهان و حیوانات، علم مواد، مهندسی و داروشناسی و سم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تعداد مستندات علمی دارای رتبه زیر 100 جهانی و در سه رشته علوم محیطی و بوم شناسی، فیزیك و زیست شناسی و بیوشیمی دارای رتبه زیر 200 جهانی است.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی