صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
امكان حذف و اضافه در سامانه آموزشیار تا پایان هفته میسر است


امكان حذف و اضافه در سامانه آموزشیار برای دانشجویان تا پایان هفته میسر است. 

در حذف و اضافه برای بار آخر كلیه دانشجویان لیست دروس انتخابی خود را چك نمایند تا مطمئن شوند تمامی دروس برایشان "معتبر" باشد. 

در مقابل دروس واژه جدیدی ثبت شده ( معتبر توسط آموزش) این عنوان هم مثل (معتبر) یعنی درس شما تایید نهایی شده و مشكلی برای حذف شدن ندارد. 

انجام انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود بر عهده كارشناس گروه می باشد و به زودی انجام خواهد شد. اگر انجام نشد از چارت ورودی و رشته خودتان انتخاب واحد را انجام دهید.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار