صفحهٔ اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
ادعیه
نافله‏هاي شبانه روز
نمازهاي مستحبي زيادند و آنها را نافله گويند و بين نمازهاي مستحبي به خواندن نافله‏هاي شبانه‏روز، بيشتر سفارش شده است و دستور خواندن آنها چنين است:

1- نافله نماز ظهر، كه هشت ركعت است و قبل از نماز ظهر خوانده مي‏شود.
2- نافله نماز عصر، كه هشت ركعت است و قبل از نماز عصر خوانده مي‏شود.
3- نافله نماز مغرب، كه چهار ركعت است و بعد از نماز مغرب خوانده مي‏شود.
4- نافله نماز عشا، كه دو ركعت است و بعد از نماز عشا و به صورت نشسته خوانده مي‏شود.
5- نافله نماز صبح، كه دو ركعت است و قبل از نماز صبح خوانده مي‏شود.
6- در روز جمعه، به هر يك از نافله‏هاي نماز ظهر و عصر، دو ركعت اضافه مي‏شود.
شايان ذكر است كه اين نمازها به صورت دو ركعتي، مانند نماز صبح خوانده مي‏شوند.
16. نافله‏ي شب «نماز شب»
نماز شب، فضيلت فراواني دارد و در روايات اهل بيت رسول خدا (ص)، آثار معنوي و دنيوي زيادي براي آن ذكر شده است، با اين بيان كه: «نماز شب، شرف مؤمن است
»، «عامل بخشوده شدن گناه روز است»، «روزي را زياد مي‏كند»، «بيماري‏ها را برطرف مي‏كند» و «باعث زيبايي چهره و نيكي اخلاق مي‏گردد.»
دستور خواندن نماز شب، چنين است:
الف) چهار تا دو ركعتي به نيّت نماز شب، مانند نماز صبح خوانده مي‏شود.
ب) دو ركعت به نيّت نماز شَفْع، كه در ركعت اوّل، بعد از سوره حمد، سوره ناس و در ركعت دوم، بعد از حمد، سوره فلق خوانده شود.
ج) يك ركعت به نيّت نماز وِتر، كه بعد از سوره حمد، سه بار سوره توحيد و يك مرتبه سوره فلق و سوره ناس خوانده مي‏شود.
نمازگزار، بعد از قرائت، قنوت بجا مي‏آورد و هر دعا يا ذكري كه خواست، مي‏خواند.
البته استغفار و طلب توبه و دعا براي چهل مؤمن، سفارش شده است.
منابع:
- توضيح‏المسائل، امام خميني (ره)، پيام نور قم ، م 767-764.
- وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحر العاملي، المكتبة الاسلامية، 20 ج، عبدالرحيم رباني شيرازي، تهران، 1383 ق، ج 5، ص 268.
- همان، ص 269.
- همان، ص 271.
- همان.
- همان، ص 272.
- مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمي، افتخاري، تهران، 1375 ش ، ص 141.