صفحهٔ اصلي
گفتار
یادداشتی از نلسون ماندلا
من باور دارم ...

یادداشتی از نلسون ماندلا

  من باور دارم ...

كه دعوا و جرّ و بحث دو نفر با هم به معنى اين كه آن‌ها همديگر را دوست ندارند نيست.

و دعوا نكردن دو نفر با هم نيز به معنى اين كه آن‌ها همديگر را دوست دارند نمى‌باشد.

من باور دارم ...

كه هر چقدر دوستمان خوب و صميمى باشد هر از گاهى باعث ناراحتى ما خواهد شد و ما بايد بدين خاطر او را ببخشيم.

من باور دارم ...

كه ما مى‌توانيم در يك لحظه كارى كنيم كه براى تمام عمر قلب ما را به درد آورد.

من باور دارم ...

كه زمان زيادى طول مى‌كشد تا من همان آدم بشوم كه مى‌خواهم.

من باور دارم ...

كه هميشه بايد كسانى كه صميمانه دوستشان دارم را با كلمات و عبارات زيبا و دوستانه ترك گويم زيرا ممكن است آخرين بارى باشد كه آن‌ها را مى‌بينم.

من باور دارم ...

كه ما مسئول كارهايى هستيم كه انجام مى‌دهيم، صرفنظر از اين كه چه احساسى داشته باشيم.

من باور دارم ...

كه اگر من نگرش و طرز فكرم را كنترل نكنم،او مرا تحت كنترل خود درخواهد آورد.

من باور دارم ...

كه قهرمان كسى است كه كارى كه بايد انجام گيرد را در زمانى كه بايد انجام گيرد، انجام مى‌دهد، صرفنظر از پيامدهاى آن.

من باور دارم ...

كه گاهى كسانى كه انتظار داريم در مواقع پريشانى و درماندگى به ما ضربه بزنند، به كمك ما مى‌آيند و ما را نجات مى‌دهند.

من باور دارم ...

كه گاهى هنگامى كه عصبانى هستم حق دارم كه عصبانى باشم امّا اين به من اين حق را نمى‌دهد كه ظالم و بيرحم باشم.

من باور دارم ...

كه بلوغ بيشتر به انواع تجربياتى كه داشته‌ايم و آنچه از آن‌ها آموخته‌ايم بستگى دارد تا به اين كه چند بار جشن تولد گرفته‌ايم.

من باور دارم ...

كه هميشه كافى نيست كه توسط ديگران بخشيده شويم، گاهى بايد ياد بگيريم كه خودمان هم خودمان را ببخشيم.

من باور دارم ...

كه صرفنظر از اين كه چقدر دلمان شكسته باشد دنيا به خاطر غم و غصه ما از حركت باز نخواهد ايستاد.

من باور دارم ...

كه زمينه‌ها و شرايط خانوادگى و اجتماعى برآنچه كه هستم تاثيرگذار بوده‌اند امّا من خودم مسئول آنچه كه خواهم شد هستم.

من باور دارم ...

كه نبايد خيلى براى كشف يك راز كند و كاو كنم، زيرا ممكن است براى هميشه زندگى مرا تغيير دهد.

من باور دارم ...

كه دو نفر ممكن است دقيقاً به يك چيز نگاه كنند و دو چيز كاملاً متفاوت را ببينند.

من باور دارم ...

كه زندگى ما ممكن است ظرف تنها چند ساعت توسط كسانى كه حتى آن‌ها را نمى‌شناسيم تغيير يابد.

من باور دارم ...

كه گواهى‌نامه‌ها و تقديرنامه‌هايى كه بر روى ديوار نصب شده‌اند براى ما احترام و منزلت به ارمغان نخواهند آورد.

من باور دارم ...

كه كسانى كه بيشتر از همه دوستشان دارم خيلى زود از دستم گرفته خواهند شد.

من باور دارم ...

«شادترين مردم لزوماً كسى كه بهترين چيزها را داردنيست

بلكه كسى است كه از چيزهايى كه دارد بهترين استفاده را مى‌كند

  __________