صفحه اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
همايش ها
اولين همايش ملي كسب و كار و سرمايه گذاري
زمان:
مكان:
مورد حمايت است

اولين همايش ملي طرح كسب و كار و سرمايه گذاري آبانماه سال آ ينده در مشهد برگزار مي‌شود.


دكترجواد سخدري مدير مركز كار آفريني ضمن اعلام اين مطلب در خصوص اهداف برگزاري اين همايش گفت: تلاش در جهت توسعه نظام‌مند كار آفريني در كشور به منظور افزايش توليد ثروت ملي، توسعه فناوري بومي و اشتغال پايدار- ارائه الگوي بومي تدوين و ارزيابي طرح كسب و كار (business plan ) در بخشهاي مختلف اقتصادي، هدايت و سازماندهي فرصتهاي نوين در قالب طرح كسب وكار(business plan ) از اهداف برگزاري اين همايش مي باشد.
وي نقش طرح كسب وكار در بهره برداري از فرصتهاي اقتصادي ايران ،شاخص هاي ارزيابي و ارزش گزاري در طرح كسب كار، آسيب شناسي و بررسي علل شكست طرح كسب وكاررا از محورهاي اين همايش عنوان نمود.
دكتر سخدري، درتشريح برخي برنامه هاي جانبي اين همايش گفت: بر گزاري كارگاههاي آموزشي -كارگاه ارائه و معرفي يك طرح نمونه كسب و كار (BP ) - نمايشگاه دستاوردهاي كار آفرينان -بازديد از دو واحد كار آفريني -طرحهاي كسب و كار منتخب، از برنامه‌هاي جانبي اين همايش است.
سخدري در خصوص نحوه ارائه مقالات گفت: چكيده مقالات بايد تا تاريخ 15/5/87 و اصل مقالات تا تاريخ 10/07/87 از طريق پست الكترونيكiranb.com @ info يا پست سفارشي به دبيرخانه همايش واقع در مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، سازمان جهاد دانشگاهي، طبقه دوم ارسال گردد.