صفحهٔ اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
همايش ها
ارتقاءتفكر دینی
زمان:
مكان: مشهد
مورد حمايت است

دانشگاه آزاداسلامی مشهد برگزار می كند
همایش ارتقاءتفكر دینی

محورهای همایش
*تعریف وتبیین تفكر دینی
-از دیدگاه قرآن وعترت (ع)
-در بیان علماءوبزرگان       
...
*
تاثیرمتقابل مولفه های مختلف با تفكر دینی در دانشگاه
-جایگاه علم وپژوهش
...
زمان بندی همایش:
آخرین مهلت ارسال مقالات كامل 30/7/1387
آخرین مهلت ثبت نام 30/7/1387
زمان برگزاری همایش 21/9/1387
نمایش دبیرخانه:
مشهد- قاسم آباد بلوار امامیه خیابان استادیوسفی دانشكده فنی ومهندسی دانشگاه آزاد اسلامی  مشهد
تلفكس:6627560-0511
آدرس سایت:WWW.ETD.MSHDIAU.AC.IR
INFO@ETD.MSHDIAU.AC.IR