صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های مهم
ثبت نام جهت انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه‌ی سال 1399دانشگاه

   دانشجویان متقاضی كه شرایط مندرج در آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی را دارا می باشند می‌توانند ضمن مطالعه كامل آئین‌نامه‌های مندرج در آدرس سایت‌های ذیل و تكمیل فرم‌‌های ذیربط و تحویل آن به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه حداكثر تا 10 تیرماه 1399 اقدام نمایند . 
http://student.iaufb.ac.ir/file/download/news/1511684004-999999.pdf

http://iaufb.ac.ir/file/download/news/1493562065-.pdf

http://iaufb.ac.ir/file/download/news/1493562414-.pdf1 منبع: