صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های مهم
برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم-بهمن‌ماه 1399

لطفاً فایل پیوست را دانلود و مطالعه نمایید. /ه.د

1 منبع:
پرونده‌‌ها
434676.PDF 41.106 KB برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم-بهمن‌ماه 1399