صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های مهم
قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار


   دستورالعمل اجرايي انتخاب دانشجويان شاهد و ايثارگر نخبه و برتر علمي واحدها و مراكز آموزشي مركز امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي در سايت ستاد درج شده است. 

   عزيزاني كه داراي دستاوردهاي در زمينه هاي ذيل هستند در صورت تمايل جهت تكميل فرم مربوطه به دفتر ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه واقع در مجتمع اتاق 203 مراجعه نمايند.

- دستاوردها:
اختراع – ابداع – ابتكار –چاپ مقاله –چاپ كتاب ايده يا طرح تحقيقاتي – كسب مقام فرهنگي –كسب مقام پژوهشي – صاحب اثر 

ستاد امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار

1 منبع: