معاونت پژوهشي

وظایف معاونت پژوهش و فنّاوری:
 • انجام بررسیهای لازم و اخذ تصمیمات ضروری در خصوص فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی متبوع در چهارچوب تصمیات كلی دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه معاونت پژوهشی.
 • بررسی و مطالعه لازم و ارائه طرحهای مختلف مورد نیاز در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی با توجه به خط مشی كلی دانشگاه
 • ایجاد ارتباط و برقراری تماس مستمر با واحدهای دیگر منطقه دانشگاهی یا واحدهای دانشگاهی دیگر و سایر دانشگاههای داخلی و خارجی در زمینه های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در چهارچوب تصمیات كلی دانشگاه
 • پیش بینی و فراهم آوردن امكانات استفاده از خدمات ماشینی ( الكترونیك ) درامور واحد دانشگاهی متبوع
 • پیش بینی و فراهم آوردن نمودن مركزی كتب و نشریات مورد نیاز كتابخانه واحد و اقدامات لازم جهت تهیه آنها
 • انجام خدمات سمعی و بصری مورد نیاز واحد دانشگاهی متبوع
 • تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی با هماهنگی معاونت مربوط حسب مورد و ارائه آن به سازمان مركزی جهت تصویب
 • نظارت بر پیش بینی و برآورد بودجه مورد نیاز واحد دانشگاهی بر اساس برنامه ها و فعالیتهای مصوب سازمان مركزی
 • بررسی و برآورد نیاز واحدهای دانشگاهی به لوازم و ابزار علمی و آزمایشگاهی و اعلام نیاز به سازمان مركزی

مدیر امور پژوهش و فنّاوری
 • ادراه امور پژوهشی واحد
 • اداره طرحهای مورد نیاز واحد در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی
 • انجام امور فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی با هماهنگی سایر دفاتر و مدیریتهای ذیربط ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی واحد در قالب طرحها و و قراردادها
 • انتشار كارنامه پژوهشی واحد و ارزیابی عملكرد بر اساس برنامه ها و فعالیتهای مصوب سازمان مركزی ارزیابی اعضاء هیات علمی واحد ازنظر پژوهشی
 • انجام كلیه امور مربوط به قراردادهای پژوهشی و خدماتی واحد با بخش صنعتی همكاری در برآورد بودجه مورد نیاز واحد بر اساس برنامه های مصوب
 • تدوین برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت آموزشی و پژوهشی با هماهنگی با سایر معاونتهای ذیربط حسب مورد و ارائه آن به معاونت پژوهشی واحد
 • بررسی پیشنهادات واصله از واحدهای آموزشی در زمینه امور پژوهشی پیش بینی و ارائه خدمات ماشینی به واحدهای مختلف و دانشجویان
 • تشكیل سمینارهای علمی آموزشی و پژوهشی در چهارچوب برنامه های تنظیمی ایجاد ارتباط با واحدهای دیگر و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخلی و خارجی در زمینه های مختلف پژوهشی از طریق معاونت پژوهشی
 • ارائه خدمات سمعی و بصری مورد نیاز واحد

دفتر اطلاعات و آمار
 • ارائه خدمات نرم افزار در تمام سطوح
 • نگهدای سوابق
 • تعمیر و به روز نگهداشتن سیستم های موجود و آماده سازی آنها
 • دریافت اطلاعات و ایجاد پایگاههای لازم
 • جمع آوری اطلاعات ، آمار تهیه و تكمیل جداول و نمودارهای آماری مورد نیازو ارائه آنها به سازمان مركزی و مدیریت ها و دفاتر واحد بر حسب مورد
معاون پژوهشي